Normativa Guants

DEFINICIONS

 • Mà: Part del cos des de la punta del dit mig fins a la nina.

 • Guant: EPI destinat a protegir la mà o part d'ella contra riscos.

 • Risc: Situació no desitjada que pot causar un dany a la salut del treballador.

 • Palma del guant: Part del guant que cobreix el palmell de la mà.

 • Dors del guant: Part del guant que cobreix el dors de la mà.

 • Dexteritat: Ens mesura la capacitat de manipulació per realitzar un treball. Està relacionada amb el gruix, elasticitat i deformabilitat del guant.

 • Nivell de prestació: És el nombre que ens indica el valor obtingut en l'assaig corresponent segons la norma específica.

TIPUS DE GUANTS

A nivell general podem dividir els guants en dues categories:

1. Guants sintètics.

Pel seu disseny:

Amb suport, usant com a suport materials com el cotó, el niló, fibra TAEKI ... abans de recobrir de material sintètic (generalment làtex, nitril i poliuretà).

Sense suport, introduint directament el motlle del guant en el material sintètic (nitril, làtex, neoprè ...).

Pels materials emprats:

Guants de làtex, de nitril, de PVC ...

2. Guants de pell.

Pel seu disseny: Guants tipus americà, tipus conductor, tipus soldador ...

Pels materials emprats:

Pell Flor: Usant la part exterior de la pell (major comoditat i destresa).

Pell Serratge: Usant la part interna de la pell (major resistència a l'abrasió).

ELS MATERIALS

Fibres naturals com el cotó, per a aplicacions generals, ofereixen comoditat, transpirabilitat i resistència a l'abrasió.

Materials sintètics com el niló (abrasió i esquinçat), fibra Taeki (tall i protecció tèrmica), PVC (abrasió i productes químics com greixos, olis i alcohols), Neoprè (temperatura i productes químics).

Cuir (Flor i Serratge), material còmode i transpirable que ofereix bones propietats mecàniques (sobretot a l'abrasió i als estrips).

Recobriments:

Làtex: Comoditat, elasticitat i destresa. Resistència a productes químics aquosos. Excel·lent adherència i bona resistència a l'abrasió.

Poliuretà: Elasticitat, resistència a l'abrasió ia la tensió. Resistent als alcohols, hidrocarburs i dissolvents. Molt bona agafada, bona resistència a l'abrasió i transpirabilitat.

Nitril: Cautxú sintètic resistent a olis, lubricants i a productes derivats del petroli. Bona resistència mecànica ia la perforació. Molt resistent químicament.

MARQUES ALS GUANTS

SELECCIÓ DEL GUANT

1r Identificar el guant que ens cal, analitzar, en el lloc de treball, la tasca a realitzar (grandària de les peces, el seu pes, treballs de precisió ...) i el risc principal a cobrir segons la seva importància (risc elèctric, risc químic , risc tèrmic, risc mecànic ...) triant el nivell de prestació adequat a cada risc.

Altres factors a tenir en compte són l'entorn (interior / exterior, humitat ... etc).

2n Identificar la talla de l'usuari:
Comprovi la seva talla. L'elecció de la talla és molt important no només de cara a la comoditat, ergonomia i protecció de l'usuari, sinó també de cara a la realització precisa de la feina. Una mala elecció de la talla ens pot portar a realitzar un treball de forma menys precisa (ineficiència), amb un major risc (errors ...) i amb un major temps d'exposició al risc en trigar més temps a realitzar la tasca.

CATEGORÍES

1ª.-
Guants que pel seu senzill disseny, l'usuari pot jutjar per si mateix la seva eficàcia contra riscos mínims i els efectes, quan siguin graduables, puguin ser percebuts a temps i sense perill per a l'usuari: agressions mecàniques superficials, productes de manteniment els efectes siguin fàcilment reversibles, xocs i vibracions que no afectin les parts vitals ...

 • Aquests guants han de superar la EN420, norma harmonitzada que regula els requisits mínims que han de complir els guants de treball: dexteritat, PH, contingut en crom, talles, innocuïtat, ...
 • El marcatge que han de portar els guants sota categoria 1, és:

o Identificació del fabricant o mandatari (logo, NIF ...) Referència o model. Talla. Marcat CE.

2ª.-
Guants destinats a evitar riscos de tota mena que poguessin arribar a causar lesions molt greus o la mort (riscos intermedis).

 • Aquests guants han de superar, a més de la EN420, la norma harmonitzada que regula el risc davant del qual es recomana aquest guant.
 • El marcatge que han de portar els guants sota categoria 2, és:                                                                                                                                                                                                              o Identificació del fabricant o mandatari. Pictograma del risc davant del qual es recomana. Nivells de resistència. Model o referència. Talla. Pictograma relatiu al fullet informatiu. Marcat CE.
 • La conformitat amb la norma ha de ser feta per un laboratori notificat per la CE, emetent un certificat CE de tipus.

3ª.-
Guants destinats a protegir l'usuari d'un perill mortal o que pugui danyar greument i de manera irreversible la salut, sense que es pugui descobrir a temps el seu efecte immediat.
Aquests guants han de superar, a més de la EN420, la norma harmonitzada que regula el risc davant del qual es recomana aquest guant.
El marcatge que han de portar els guants sota categoria 3, és:

 • Identificació del fabricant o mandatari. Pictograma del risc davant del qual es recomana. Nivells de resistència. Model o referència. Talla. Pictograma relatiu al fullet informatiu. Marcat CE juntament amb el número d'identificació de l'organisme de control notificat encarregat del control de qualitat CE en la fase de producció.

Han de ser certificats per un organisme notificat i el fabricant i adoptar un dels sistemes de garantia de qualitat CE regulats per a la seva comercialització segons el R.D. 1407/1992.